Tidigare pristagare

2020
Ingmar Skoog för insatser att öka människors möjlighet till ett gott åldrande samt att vända synen på äldre och åldrande till att bli mer positiv igen. Ingemar har även varit förnuftets röst under pågående pandemi och den kris som den innebär. (Göteborgs län)

2019
Ann-Marie Widström och Kristin Svensson för insatsen att återinföra amning för att stimulera anknytningen och bröstmjölk som det nyfödda barnets viktigaste föda. (Stockholms län)

2018
Hugo Lagercrantz för hans livsgärning att förbättra förutsättningarna till det ofödda och nyfödda barnet och för hans orädda kamp, att när så behövs, ifrågasätta sjukvårdens tillkortakommande och andra samhällsförändringar som förhindrar barnets utveckling. (Stockholms län)

2017
Wilhelmina Hoffman för att hon med besjälat arbete med vård och omsorg om äldre människor, i synnerhet äldre demenssjuka, såväl som med starkt engagemang inom kompetensutveckling gör en betydelsefull skillnad för såväl personal som de äldre. (Stockholms län)

2016
Jane Lindell Ljunggren, eldsjäl och visionär, som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom. (Gotlands län)

2015
Lars H Gustafsson för att han på ett enastående sätt, kraftfullt och outtröttligt, arbetat med målet att öka allmänhetens förståelse för barn och att samla samhällets krafter för barnens bästa. (Skåne län)

2014
Göran Harnesk för sitt genuina engagemang och sin mångåriga insats till stöd och hjälp åt barn som lever med personliga svårigheter av varierande orsaker. Göran Harnesk har under flera årtionden arbetat för att barn som far illa, eller riskerar att fara illa, får den hjälp och det stöd som de behöver. Han har tydliggjort behovet av stöd till barn som söker hjälp och som inte alltid blir sedda, förstådda och respekterade av vuxna som finns i deras närhet. (Stockholms län)

2013
Barbro Westerholm för ett inkännande, personligt och kraftfullt engagemang i äldres situation som går utöver det som kan förväntas av en professionell ämbetskvinna och hängiven politiker. (Stockholms län)

2012
Stina-Clara Hjulström för att med stark och professionell röst framfört demenssjukas rätt till värdigt liv. Spridning av kunskap om demens samt behovet av bra stöd för demenssjuka och deras anhöriga är den röda tråden i Stina-Claras outtröttliga engagemang. (Stockholms län)

2011
H.M. Drottning Silvia för en unik och självuppoffrande gärning att stödja utsatta barn och gamla.

2010
Lars Bratt för ett initiativ i Barnkonventionens anda genom att som Klassmorfar och vuxen förebild finnas till hands för barn i skolan, stärka deras självkänsla och sociala kompetens och förbättra undervisningsklimatet. (Stockholms län)
 
2009
Anders Carlberg för att med unik entusiasm och oräddhet engagerat sig i frågor om barns och ungdomars risk att hamna i utanförskap och det ansvar som föräldrar och samhället har för att förhindra detta. Hans initiativ med Fryshuset och hans arbete med frågor som innefattar alltifrån pojkars och flickors lika rätt i det svenska samhället till frågor som berör etik, moral och demokrati är beundransvärda. Hans engagemang har även bidragit till ökad förståelse mellan barn och ungdomar med olika etniska och kulturella referensramar. (Stockholms län)

2008
Henry Ascher för att ha verkat för att alla barn, som permanent eller tillfälligt vistas i Sverige åtnjuter ett omhändertagande, som överensstämmer med Barn-konventionens stadgar. (Västra Götalands län)

2007
Inger Raune för hennes starka engagemang att lyfta viktiga frågor inom äldreområdet genom tidskriften Äldre i Centrum. Tidskriften är den enda populärvetenskapliga tidskriften inom sitt område. Varje nummer har ett tema och perspektivet är alltid tvärvetenskapligt med fokus på den äldre människan. Att tidskriften Äldre i Centrum börjar bli erkänd i hela landet som den ledande tidskriften inom området är helt Inger Raunes förtjänst.  (Stockholms län)

2006
Lena Nyberg för att ha stött Sveriges barn på ett initiativrikt och kraftfullt sätt (Stockholms län)

2005
Evy Blid för att ha tagit initiativ till det första Lekoteket och för att därefter ha byggt upp denna verksamhet tillsammans med Karin Stensland-Junker. Det första Lekoteket i Stockholm har tjänat som modell för ett flertal Lekotek i Sverige och i andra länder. Lekotekets syfte är att förse funktionshindrade barn med pedagogiska leksaker och annat sysselsättningsmaterial, som är anpassade till barnens individuella symptom. (Stockholms län)

2004
Staffan Janson för sitt kraftfulla och osjälviska engagemang för de utsatta barnens sak. (Värmlands län)

2003
Ingrid och Ingemar Persson för enormt engagemang och arbete med att förvekliga och driva Barncancerfondens rekreationsanläggning Almers Hus i Varberg. (Hallands län)

2002
Dorothea Rosenblad för sitt kreativa nytänkande att i projektet Abrahams barn genom lekfullt lärande ge barn möjligheter till ömsesidig respektfull och fredlig samvaro i vårt multikulturella moderna Sverige. (Stockholms län)
 
2001
Astrid Lindgren för skapande av olika sagofigurer som ingjutit mod och kraft i sjuka och handikappade barn. (Stockholms län)

2000
Rolf Zetterström för sitt banbrytande arbete för barns och ungdomars hälsa och deras sociala välfärd. Arbetsinsatsen har omfattat så skiftande intresseområden som behandling av barn med hjärnsjukdomar till stödinsatser för kroppsligt och psykiskt misshandlade barn och till sökandet efter ny kunskap om social felutveckling och kriminalitet hos barn och ungdomar. (Stockholms län)

1999
Monica Dahlström-Lannes för sitt banbrytande och betydelsefulla arbete för barn, som utsatts för sexuella övergrepp. (Södermanlands län)

1998
Barbro Beck-Friis för sina insatser för nydanande vård och utbildning i omhändertagande av patienter med demenssjukdom. (Östergötlands län)

1997
Karin Stensland Junker bl a för sitt banbrytande arbete med skapandet av lekotek för handikappade både i Sverige och utanför riket samt för sina insatser inom Sällskapet Barnavård. (Stockholms län)

1996
Ulrika Hörberg för sitt arbete inom Ideella Föreningen Gävle Handikappteater. (Gävleborgs län)

1995
Gudrun Wallman, som 1983 tog initiativet till bildandet av Sveriges första anhörigförening för åldersdementa och som alltsedan dess varit föreningens ordförande. (Västerbottens län)

1994
Claes Hultling för insatser både i och utom tjänsten för personer, som – liksom han själv – drabbats av svåra ryggmärgsskador med bestående invaliditet som följd. (Stockholms län)

1993
Torsten och Ulf F Sjöberg för omfattande och samhällsnyttigt arbete som sedan lång tid utförs inom Hällevikslägret i Sölvesborg. (Blekinge län)

1992
Christina Björklund för insatser för barn som lider andlig och kroppslig nöd, både i Sverige och i andra länder. (Norrbottens län)

1991
Nils Eriksson för insatser inom RBU Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar i Hallands län.
 
1990
Nils Stenermark för insatser inom Scoutförbundet, särskilt vid Lysestrandsstiftelsen. (Skaraborgs län)
 
1989
Gunnel Linde för insatser inom BRIS. (Stockholms län)
 
1988
Gerd Boström för insatser på Rörbergs barnkoloni. (Gävleborgs län)

1987
Ernst Skoog för insatser för Furuboda Kursgård och Rehabiliteringscenter. (Kristianstads län)

1986
Göthe Ohlsson för insatser på Eolshäll. (Stockholms län)