Gömda barn idag och imorgon - ett seminarium om hälsa och mänskliga rättigheter.

Den 28 januari 2009 arrangerade Stiftelsen Solstickan i samarbete med Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) ett seminarium med titeln: Gömda barn i dag och imorgon - ett seminarium om hälsa och mänskliga rättigheter.

Gömda barn är osynliga i flera avseenden

Flyktingbarn som söker asyl har ofta erfarenheter av krig, konflikter och kränkande övergrepp.
– De är också utsatta för påfrestningar kopplade till migrationsprocessen och osäkerheten kring deras framtid, säger Henry Ascher, docent vid NHV.

Gömda barn utgör en än mer sårbar grupp och de är osynliga i flera avseenden. Kunskapen om deras situation är begränsad, enligt Ascher som redogjorde för den kunskap som finns inom området. Idag, när intresset förskjuts från flyktingar mot arbetskraftsinvandring, riskerar dessa barn att än mer osynliggöras.

Seminariet om hälsa och mänskliga rättigheter arrangerades av Solstickan och NHV den 28 januari 2009. Henry Ascher vid NHV hade som en del av Solstickepriset 2008 fått möjlighet att bjuda in ledande experter till ett vetenskapligt seminarium, som han gett titeln Gömda barn idag och imorgon.

En av talarna var professor Paul Hunt, FN:s första särskilda rapportör för rätten till hälsa. Han är också hedersdoktor vid NHV. Paul Hunt talade om sambandet mellan hälsa och mänskliga rättigheter:
– Hur ser kopplingen ut mellan hälsa och mänskliga rättigheter? Vilken roll har mänskliga rättigheter i kampen för att etablera hälsosystem som är tillgängliga för alla.

Charles Watters, ledare för the European Centre for Migration and Social Care, University of Kent, talade om barn, mänskliga rättigheter och asylprocessen. Han påpekar att många stater undertecknat avtal för att skydda barn och göra asylprocessen tillgänglig för dem. Men att det ofta finns en spänning mellan omsorg om asylsökande barns hälsa och välbefinnande och strävan efter kontroll över migrationen:
– Hur ser klyftan ut mellan å ena sidan konventioner och skyddande regler och å andra sidan verkligheten i de industrialiserade ländernas asylprocesser och hur kan yrkesverksamma läkare och forskare överbrygga den?

Medverkade gjorde även Boris Pendic, 19 år, som berättade om egna erfarenheter av att leva gömd, Sanna Vestin, ansvarig för Rädda Barnens hjälplinje för papperslösa barn, forskaren Signe Smith Nielsen från Köpenhamns Universitet och Gunlög Hedtjärn, barn- och ungdomspsykolog i Göteborg. Seminariet avslutades med en diskussion om hur vi kan stödja barn som är eller har varit gömda.

Kontakt: Henry Ascher: +46 (0) 31 69 39 74 +46 (0)707- 993 728
henry.ascher@nhv.se
Emma Ricknell, NHV, +46 (0) 31 69 39 62
emma.ricknell@nhv.se