Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för projektstöd våren 2019 är den 19 februari. Använd förtryckt ansökningsblankett.

Projektstöd

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera.

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare.  För ansökningar som insändes till 2019 års projektstöd kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling, men även andra ansökningar och som håller hög kvalitet kan också komma ifråga.

Projekt som ej stöds

  • Forskning. Se istället information kring Stiftelsens forskarstipendier 
  • Projekt med lokal förankring som ej heller har någon koppling till Stiftelsens för året särskilda inriktning 
  • Ansökningar om bidrag/projektbidrag från enskilda personer eller företag
  • Projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting
  • Ordinarie verksamhet 
  • Läger eller träffar utomlands 
  • Redan genomförda aktiviteter

Ansökan

Ansökan till Stiftelsens projekttöd ska vara utskriven enligt förtryckt  ansökningsblankett

Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.

Ansökan med bilagor skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Beslut

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger.

redovisning av beviljat stöd

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisningen skall innehålla en berättelse om hur projektet genomförts och resultatet. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.