Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag för projektstöd hösten 2018 är den 4 september. Vid detta sammanträde behandlas enbart ansökningar som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Projektstöd

Stiftelsens styrelse fattar beslut om projektbidrag under två tillfällen under året. Projekt som stöds av Stiftelsen bör vara riksomfattande och kunna ge resultat som är användbara för flera.

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare.

Inriktning under åren 2018 och 2019 är barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Projekt som ej stöds

 • Forskning. Se istället information kring Stiftelsens forskarstipendier 
 • Projekt med lokal förankring som ej heller har någon koppling till Stiftelsens för året särskilda inriktning 
 • Ansökningar om bidrag/projektbidrag från enskilda personer eller företag
 • Projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting
 • Ordinarie verksamhet 
 • Läger eller träffar utomlands 
 • Redan genomförda aktiviteter

Ansökan

Sista ansökningsdag för projektstöd hösten 2018 är den 4 september. Beslut fattas vid sammanträde i november månad. Vid detta sammanträde behandlas enbart ansökningar som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Någon särskild ansökningsblankett finns ej men ansökan om projektbidrag bör innehålla

 • kontaktuppgifter (på förstasidan och ska inkludera uppgift om till vilket plusgiro/bankgiro/bankkonto som eventuellt beviljade medel skall sättas in),
 • en beskrivning av sökandens verksamhet,
 • en beskrivning av det aktuella projektet (syfte, målgrupp),
 • uppgift om summa som söks och den ekonomiska planen för projektet

Ansökan skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Beslut

Beslut fattas vid sammanträde i november månad. Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger.

redovisning av beviljat stöd

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisningen skall innehålla en berättelse om hur projektet genomförts och resultatet. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.