Tidigare stipendium

Följande projekt har tidigare erhållit forskarstipendium mellan åren 2005 till 2016:

2016

 • Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård av äldre.
 • Gait and balance performance in Parkinson's disease - evaluation of a clinical balance tool and a new training regime.
 • Par som hanterar demenssjukdom: Vi-skap och kommunikativa strategier.
 • Att bedöma den medicinska beslutsförmågan hos äldre personer med kognitiv nedsättning.

2015

 • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.
 • Prediabetes bland barn och ungdomar med fetma: Prevalens, orsaker och konsekvenser.
  Validering av ett screeningförfarande för att upptäcka misstänkt språkstörning hos tvåspråkiga barn vid 2,5 års ålder på BVC.
 • Psykologisk utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas med kirurgi eller kateterteknik på grund av medfött hjärtfel.
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser - en utvärderingsstudie i skolmiljö.
 • Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.
 • Discordant monozygotic twin pair design to explore behavior and neurocognition in autism spectrum disorder and ADHD.

2014

 • Prediabetes bland barn och ungdomar med fetma: prevalens, orsaker och konsekvenser.
 • Effekter av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att förebygga depression bland ungdomar och unga vuxna.
 • Neural correlates of cognitive dysfunction due to health variation and generic risk in older adults. 
 • Medborgare med demens ansöker om omsorgsinsatser i mötet med den lokala välfärdsstaten.
 • Lexical abilities in bilingual children with language impairment.
 • Nya behandlingsmetoder för ungdomar med upprepade självskadebeteende utan suicidavsikt.
 • Påverkar benlängdskillnad gångmönstret hos barn med cerebral pares?
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser – en utvärderingsstudie i skolmiljö.

2013

 • Neural correlates of cognitive dysfunction due to health variation and genetic risk in older adults. 
 • Strukturerade observationer av motorisk förmåga hos Barnhälsovården.
 • Är äldremottagning för äldre personer med multisjukdom bättre och billigare än vanlig vård?- randomiserad studie med fokus på hälsa, trygghet och ekonomi.
 • Livssituation hos unga som har haft barncancer- en longitudinell studie.
 • SOMP-IT Structured Obervation of Motor Performance; diskriminativ och kriterierelaterad validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader) hos barn.
 • Computerized Tools: a substitue or a supplement when diagnosing Alzheimer’s disease.
 • Ungdommars upplevelse av att genomgå skolioskirurgi
 • Aktivitet och delaktighet vid blödarsjuka. Intervjustudie med blödarsjuka om hur de upplever och handskas med sin kroniska sjukdom i sin vardag och hur de uppfattar att sjukvården och andra samhällsfunktioner möter upp deras behov.
 • Påverkan av vitamin D på kognitiva funktionshinder, hjärnvolymer och Alzheimers sjukdoms biomarkörer i cerebrospinal vätska hos äldre människor.
 • Personalens betydelse inom vård och omsorg av äldre personer. Vilka faktorer bidrar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse?

2012

 • Vid regnbågens slut: En kvalitativ studie om äldre hbtq-personer.
 • Tillgänglighet i samhällets offentliga miljöer för personer med demens.
 • Children´s Global Assessment Scale (CGAS): en skala för funktionsbedömning av barn och ungdomar med psykiska symtom. Användbart utfallsmått vid utvärdering av verklighetens vård.
 • Stresshantering och emotionellt välbefinnande hos personer med hjärtsvikt – en randomiserad kontrollerad studie.
 • Påverkar benlängdsskillnaden gångmönstret hos barn med cerebral pares?

2011

 • Ensamhet bland äldre: upplevelser, orsaker, effekter, samband och prevention.
 • Muscle power and postural control compared to clinical tests for balance; do we find the ones at risk for fall.
 • Kunskapsöverföring om barnastma i primärvården – klinisk studie om följsamhet till behandlingsriktlinjer.
 • Developing dementia after age 75: lifeexpectancy, length of survival and disease severity.
 • Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?
 • Troubled babies – troubled kids? A Follow-up of Mother Infant problems.

2010

 • Självbestämmande hos äldre som bor i egen bostad och har hjälp av kommunal hemtjänst.
 • Handfunktion hos barn med missbildning inom övre extremiteten.
 • Vaccin mot cervixcancer – Etiska och sociala aspekter: kartläggning, intervention och exploration.
 • Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?
 • Sömnproblem hos äldre patienter med periotonealdialys.

2009

 • Flickors erfarenheter av normal-idealbild av sexuella situationer och samlagssmärta.
 • Studies on body composition, bone mineralization and nutrition in healthy 8-year olds in an urban Swedish community.
 • Inverkan på vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Hud mot hudkontakt mellan mor och barn som behandlingsmetod vid amningsproblem, delstudie IV i kommande avhandling med titeln: practice that hinder or facilitate breastfeeding. 
 • Interaktion mellan föräldrar och barn efter planerat kejsarsnitt.

2008

 • Född tung för tiden: Risk för perinatala komplikationer och senare metabol sjukdom
 • Retinopathy of prematurity in infants born extremely prematurely.
 • Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten.
 • Determinants and consequences of nutritional status in elderly persons: A population-based project in rural Bangladesh.
 • Inverkan av vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktfamiljer respektive icke-släktingfamiljer - ett interaktivt perspektiv.
 • Kan screening av 4- och 5,5-åringar på BVC identifiera barn med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i årskurs 4?
 • Prospective and retrospective memory in vascular dementia and Alzheimers disease: similar patterns of impairment.
 • Psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Delprojekt: Psykisk ohälsa hos nyblivna fäder.
 • Nyblivna föräldrars känsla av trygghet första veckan efter förlossningen.
  Initiering av uppresning hos barn med grav cerebral pares (Delprojekt av avhandling "motorisk kontroll av grundmotorik hos barn med grav cerebral pares").
 • Symptomatologi och utveckling över tid av tal och språkförmåga vid Landau Kleffner syndrom och besläktade epileptiska tillstånd.
 • Spädbarns problem - en behandlingsstudie.
 • Upplevelser av möten vid tillfällig förvirring, ur patient- närstående och vårdpersonalperspektiv.
 • The Relation of Borderline Diabetes and Diabetes to Alzheimer´s Disease: The Role of Vascular Comorbidities.

2007

 • Omvårdnad av det nyfödda barnet - Pappans roll och mammans erfarenheter vid postpartumseparation av mor och barn.
 • Unga människors erfarenheter av att leva med medfött hjärtfel.
 • Förändringar i familjers sociala situation och barns och ungdomars psykiska h�lsa.
 • Utveckling och utvärdering av en klientcentrerad ADL-intervention efter stroke.
  Inverkan av vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Urinblåsans funktion och utveckling av blåskontroll hos friska barn.
 • Determinants and consequences of nutritional status in elderly persons: A population-based project in rural Bangladesh.
 • Components of adaptation in everyday occupations after stroke.
 • Livskvalitet hos ungdomar med astma, prognostisk betydelse.
 • The influence of stressful life events on the onset of dementia.
  Värdekonflikter i skolan - ett barnperspektiv.
 • Use of an electronic aid to remember to perform daily activities.
 • Psykosocial uppföljning av barn med analatresi och deras föräldrar. - Social anpassning och funktion hos barn med hög och intermediär analatresi.
 • Spädbarns problem - en behandlingsstudie.
 • Hur händer det? En longitudinell studie om mönster i språkutvecklingen hos tre små teckenspråkiga barn i kommunikation med sina döva föräldrar.
 • Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel.
 • Validering av aktivitetsmätare för att fastställa fysisk aktivitet.
 • Hud mot hud kontakt mellan mor och barn som behandlingsmetod vid amningsproblem.
 • Omvårdnad av barn med hög och intermediär analatresi och deras föräldrar samt psykosociala effekter av missbildningen.
 • Att ansöka om hemtjänst - Äldre personer i möten med biståndshandläggare.
 •  Samtal, text och ärendeprocesser i äldreomsorgen.
 • Barns uppfattning om hur vuxna ska se och bemöta barn till alkoholiserade föräldrar i skolan.
 •  

 2006

 • Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel.
 • Schoolchildren's health and well being - a family perspective.
 • Mönster av självkänsla hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder.
  Könsstympning och dess konsekvenser hos flickor.
 • Kostvanor och hälsa hos friska 8-åringar - En uppföljningsstudie av tidigare undersökta 4-åringar.
 • Barnidrott, BRIS och FN:s barnkonvention: en studie av barns rättigheter och deras idrottande.
 • Improving Function by Long-term Training of Motor Skills: Anatomical and Functional Plasticity in Children with Cerebral Paresis (CP) and Health Experts (Musicians).
 • Elderly care: Implications of nurse's work conditions, competency, and future prospects.
 • Prospective and retrospective memory impairment - the impact of biological and genetic factors.
 • Det för tidigt födda barnets inverkan på familjen, ett longitudinellt och hälsoekonomiskt perspektiv, med specifikt fokus på mannen.
 • Investigating the Effects of Preterm Birth on the Long-Term Development of the Brain.
 • Prevention of brain damage and cognitive impairment in Type 2 diabetes.
 • Effekter av fokusgrupper med syskon till barn med cancer.
 • Area differences in health, physical functioning and home care: a comparison of an urban and a rural elderly population age 75+ years. Findings from the Kungsholmen-Nordanstig Project.
 • Pattern of leisure activities in the elderly in relation to physical and cognitive function: results from the Kungsholmen project.
 • Wnt signalering och planläggning i fostrets hjärna.
 • Träning av närstående i att stödja personer med demenssjukdom i utförandet av vardagliga aktiviteter.
 • Handens finmotoriska användning efter stroke och dess samband med kroppsfunktioner, aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet.
 • Läkemedelshantering bland de allra äldsta, 84 år och över, boende i ordinärt boende.
 • Characteristics of rehabilitation of elderly people in the home environment after stroke.

2005

 • Fysisk aktivitet och fysisk prestationsförmåga hos barn och ungdomar opererade för medfött hjärtfel.
 • Från spädbarnskost till vuxenkost. Faktorer som påverkar järnintag och järnstatus hos barn i åldern 1-2½ år.
 • Cholinergic receptors in human prenatal brain; presence, distribution and influence of nicotine and ethanol.
 • Kostvanor och hälsa hos friska 8-åringar. En uppföljningsstudie av tidigare undersökta 4-åringar.
 • Synfunktion hos barn med mycket låg födelsevikt.
 • Elderly care: Implications of nurse´s work conditions, learning and prospects of the future.
 • The relationship among ADHD symptoms and conduct problems in childhood and psychopathic personality traits in adolescence: Genetic and environmental influences.
 • Inventorium för kreativ skolmiljö. (The school environment inventory.)
 • Barns bevekelsegrunder för val av toalettvanor och toalettbeteende under skoltid. Delstudie 2: Föräldrars uppfattningar och erfarenheter av skoltoaletter/offentliga toaletter och betydelsen av dessa för deras barns toalettvanor under skoltid.
 • Det för tidigt födda barnets inverkan på familjen, ett longitudinellt och hälsoekonomiskt perspektiv, med specifikt fokus på mannen.
 • Syskons erfarenheter när en bror eller syster behandlas eller har behandlats för en cancersjukdom.
 • Children at risk – hur barnperspektivet tillämpas för barn i utsatta situationer.
 • Barn- och ungdomsvård som socialpedagogisk praktik – ett projekt om skola och behandling. Delstudie 2 och 3.
 • Unga diabetikers kontroll av sjukdomen i samband med övergången från barn till vuxenliv och vuxenvård.
 • Betydelse av somatosensoriska och psykiska funktioner för förflyttningsförmåga och personlig vård hos strokepatienter 65 år och äldre.
 • Effekten av tidig utskrivning från strokeenhet och fortsatt rehabilitering i hemmet 5 år efter insjuknandet.
 • Självmord och plötslig våldsam död fram till 25 års ålder - en kontrollerad studie.
 • Välbefinnande och läkemedel bland de allra äldsta, 84 år och äldre.
 • Ungdomars hörsel, livskvalité, attityder till ljud och användande av hörselskydd.
 • Medvetenhet om sjukdomens inverkan på utförande av vardagsaktiviteter hos personer med demenssjukdom.