Tidigare stipendium

Följande projekt har tidigare erhållit forskningsstipendium mellan åren 2008 till 2018:

2018

 • Evaluation of a clinical project with psychodynamic supervision and treatment at Child Health Centers: A quantitative and qualitative study (Rolf Zetterström-stipendium)
 • Psykisk ohälsa, sexuell - och reproduktiv hälsa hos nyanlända migrant-ungdomar; - kunskaper, värderingar, behov och tillgång till information, prevention och vård. 
 • Självmord och våldsam död före 25 års ålder - Följder av en omöjlig livssituation. Tonårsflickor dömda för brott till ungdomstjänst - livet bortom brottet.
 • Agency and identity for unaccompanied refugee children - Local Reception from the Perspective of Female Migrants.
 • Utformning och utvärdering av ett våldsförebyggande program för barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Tillgång till och användande av internet hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning - en jämförande studie.
 • Föräldrastress och traumatiska livshändelser hos familjer med barn som utreds för neuropsykiatriska funktionstillstånd. 
 • ”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism. Ungdomars sömn - att främja och stödja hälsan

2017

 • Vård i livets slut för individer som är döende till följd av stroke och omhändertagande av deras närstående. (Rolf Zetterström-stipendium)
 • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar inom äldreomsorgen.
 • Medicinsk beslutsförmåga hos inneliggande geriatriska patienter.
 • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.

2016

 • Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård av äldre.
 • Gait and balance performance in Parkinson's disease - evaluation of a clinical balance tool and a new training regime.
 • Par som hanterar demenssjukdom: Vi-skap och kommunikativa strategier.
 • Att bedöma den medicinska beslutsförmågan hos äldre personer med kognitiv nedsättning.

2015

 • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.
 • Prediabetes bland barn och ungdomar med fetma: Prevalens, orsaker och konsekvenser.
  Validering av ett screeningförfarande för att upptäcka misstänkt språkstörning hos tvåspråkiga barn vid 2,5 års ålder på BVC.
 • Psykologisk utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas med kirurgi eller kateterteknik på grund av medfött hjärtfel.
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser - en utvärderingsstudie i skolmiljö.
 • Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta.
 • Discordant monozygotic twin pair design to explore behavior and neurocognition in autism spectrum disorder and ADHD.

2014

 • Prediabetes bland barn och ungdomar med fetma: prevalens, orsaker och konsekvenser.
 • Effekter av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att förebygga depression bland ungdomar och unga vuxna.
 • Neural correlates of cognitive dysfunction due to health variation and generic risk in older adults. 
 • Medborgare med demens ansöker om omsorgsinsatser i mötet med den lokala välfärdsstaten.
 • Lexical abilities in bilingual children with language impairment.
 • Nya behandlingsmetoder för ungdomar med upprepade självskadebeteende utan suicidavsikt.
 • Påverkar benlängdskillnad gångmönstret hos barn med cerebral pares?
 • Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser – en utvärderingsstudie i skolmiljö.

2013

 • Neural correlates of cognitive dysfunction due to health variation and genetic risk in older adults. 
 • Strukturerade observationer av motorisk förmåga hos Barnhälsovården.
 • Är äldremottagning för äldre personer med multisjukdom bättre och billigare än vanlig vård?- randomiserad studie med fokus på hälsa, trygghet och ekonomi.
 • Livssituation hos unga som har haft barncancer- en longitudinell studie.
 • SOMP-IT Structured Obervation of Motor Performance; diskriminativ och kriterierelaterad validitet hos en metod för bedömning av tidig motorisk förmåga (0-10 månader) hos barn.
 • Computerized Tools: a substitue or a supplement when diagnosing Alzheimer’s disease.
 • Ungdommars upplevelse av att genomgå skolioskirurgi
 • Aktivitet och delaktighet vid blödarsjuka. Intervjustudie med blödarsjuka om hur de upplever och handskas med sin kroniska sjukdom i sin vardag och hur de uppfattar att sjukvården och andra samhällsfunktioner möter upp deras behov.
 • Påverkan av vitamin D på kognitiva funktionshinder, hjärnvolymer och Alzheimers sjukdoms biomarkörer i cerebrospinal vätska hos äldre människor.
 • Personalens betydelse inom vård och omsorg av äldre personer. Vilka faktorer bidrar till upplevelsen av arbetstillfredsställelse?

2012

 • Vid regnbågens slut: En kvalitativ studie om äldre hbtq-personer.
 • Tillgänglighet i samhällets offentliga miljöer för personer med demens.
 • Children´s Global Assessment Scale (CGAS): en skala för funktionsbedömning av barn och ungdomar med psykiska symtom. Användbart utfallsmått vid utvärdering av verklighetens vård.
 • Stresshantering och emotionellt välbefinnande hos personer med hjärtsvikt – en randomiserad kontrollerad studie.
 • Påverkar benlängdsskillnaden gångmönstret hos barn med cerebral pares?

2011

 • Ensamhet bland äldre: upplevelser, orsaker, effekter, samband och prevention.
 • Muscle power and postural control compared to clinical tests for balance; do we find the ones at risk for fall.
 • Kunskapsöverföring om barnastma i primärvården – klinisk studie om följsamhet till behandlingsriktlinjer.
 • Developing dementia after age 75: lifeexpectancy, length of survival and disease severity.
 • Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?
 • Troubled babies – troubled kids? A Follow-up of Mother Infant problems.

2010

 • Självbestämmande hos äldre som bor i egen bostad och har hjälp av kommunal hemtjänst.
 • Handfunktion hos barn med missbildning inom övre extremiteten.
 • Vaccin mot cervixcancer – Etiska och sociala aspekter: kartläggning, intervention och exploration.
 • Utökad fysisk aktivitet hos barn. Hur påverkas den neuromuskulära utvecklingen?
 • Sömnproblem hos äldre patienter med periotonealdialys.

2009

 • Flickors erfarenheter av normal-idealbild av sexuella situationer och samlagssmärta.
 • Studies on body composition, bone mineralization and nutrition in healthy 8-year olds in an urban Swedish community.
 • Inverkan på vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Hud mot hudkontakt mellan mor och barn som behandlingsmetod vid amningsproblem, delstudie IV i kommande avhandling med titeln: practice that hinder or facilitate breastfeeding. 
 • Interaktion mellan föräldrar och barn efter planerat kejsarsnitt.

2008

 • Född tung för tiden: Risk för perinatala komplikationer och senare metabol sjukdom
 • Retinopathy of prematurity in infants born extremely prematurely.
 • Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten.
 • Determinants and consequences of nutritional status in elderly persons: A population-based project in rural Bangladesh.
 • Inverkan av vårdrutiner på amning och tillväxt.
 • Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktfamiljer respektive icke-släktingfamiljer - ett interaktivt perspektiv.
 • Kan screening av 4- och 5,5-åringar på BVC identifiera barn med attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i årskurs 4?
 • Prospective and retrospective memory in vascular dementia and Alzheimers disease: similar patterns of impairment.
 • Psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Delprojekt: Psykisk ohälsa hos nyblivna fäder.
 • Nyblivna föräldrars känsla av trygghet första veckan efter förlossningen.
  Initiering av uppresning hos barn med grav cerebral pares (Delprojekt av avhandling "motorisk kontroll av grundmotorik hos barn med grav cerebral pares").
 • Symptomatologi och utveckling över tid av tal och språkförmåga vid Landau Kleffner syndrom och besläktade epileptiska tillstånd.
 • Spädbarns problem - en behandlingsstudie.
 • Upplevelser av möten vid tillfällig förvirring, ur patient- närstående och vårdpersonalperspektiv.
 • The Relation of Borderline Diabetes and Diabetes to Alzheimer´s Disease: The Role of Vascular Comorbidities.