Sista ansökningsdag: Sista ansökningsdag är den 31 december. Använd förtryckt Ansökningsblankett.

Forskarstipendium

Stiftelsen Solstickan utlyser årligen forskarstipendier om 15 000 kronor/månad för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Beroende på ansökans vetenskapliga kvalitet kan antalet beviljade stipendiemånader variera mellan 2-4 månader. Den ansökan inom området som till sin originalitet och betydelse håller särskilt hög klass kommer att tilldelas 2019 års Rolf Zetterström Stipendium om 100 000 kr, motsvarande 6 månaders stipendietid.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 31 december.

Vem kan söka stiftelsens forskarstipendier

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.

Inriktning 2019

En specificerad inriktning om aktuella forskningsområden bestämmes år från år. För ansökningar som insändes till 2019 års stipendier kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling, men ansökningar som avser helt andra frågeställningar och håller hög vetenskaplig kvalitet kan också komma ifråga.

Tidigare stipendiater

Stipendiet kan utgå under högst 3 år. Den som ansöker om stipendium under ytterligare ett år skall redovisa sin tidigare verksamhet och redan erhållna resultat.

Ansökan

Ansökan till Stiftelsens forskarstipendier ska vara utskriven enligt förtryckt  Ansökningsblankett och inges i 4 exemplar.  Forskningsplan, meritförteckning, uppgift om utgivna vetenskapliga skrifter, samt intyg från den vetenskaplige handledaren ska bifogas.

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december. Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.

Beslut

Beslut om fördelning fattas av Stiftelsens styrelse i mars/april månad.

Mer information

Upplysningar om vetenskapliga frågor kan erhållas av:
Per-Anders Rydelius, professor, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
E-post: per-anders.rydelius@ki.se
Tel. 08-517 772 05(06)

Upplysningar om övriga frågor kan erhållas av:
Maria Clementsson, Stiftelsen Solstickan
E-post: info@solstickan.se
Tel. 08-22 06 20

Stiftelsen har begränsad möjlighet att besvara frågor per telefon fr o m vecka 51 t o m vecka 1. Vi hänvisar istället eventuella frågor till e-postadress: info@solstickan.se.