Sista ansökningsdag: Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december, 2017.

Forskarstipendium 2018

Stiftelsen Solstickan har enligt sina stadgar till syfte att verka ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, vilka bedömas vara i behov av hjälp, som ej på annat sätt kan tillgodoses.” Vidare sägs att stiftelsen därutöver kan stödja verksamhet ”för främjande av sådant socialt och medicinskt utvecklings- och forskningsarbete som kan tänkas förbättra hälsotillståndet eller levnadsförhållandena för barn, åldringar och handikappade.”

Med utgångspunkt från Stiftelsens stadgar och syfte kommer Stiftelsen att årligen bestämma om en särskild inriktning för fördelning av medel. Tanken är att stimulera utvecklingen av angelägna kunskapsområden och tillgodose finansieringsbehov vilka ligger utanför den huvudinriktning som tillgodoses av andra anslagsgivare.

Inriktning under åren 2018 och 2019

Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. 

Sök forskarstipendium