Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag för bidrag eller projektstöd 2023 är tisdagen den 14 mars.  

 

Bidrag och projektstöd

målgrupp

Enligt Stiftelsens stadgar skall medel användas ”till fromma för sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka, samt för andra behövande, i synnerhet åldringar, som ej på annat sätt kan tillgodoses." För vidare information, se Ändamål.

Stadgarna anger därmed att medlen ska användas till två olika målgrupper

  • Sjuka och klena barn, i synnerhet invalidiserade och kroniskt sjuka
  • Andra behövande, i synnerhet åldringar

För båda dessa målgrupper gäller att medel kan beviljas till sådant ”som ej på annat sätt kan tillgodoses”.

Bidrag/projektstöd som Stiftelsen kan bevilja

  • Projektstöd till föreningar och organisationer som verkar inom ramen för Stiftelsens syfte och målgrupp
  • Bidrag till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen

Stiftelsen stödjer ej projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting eller redan genomförda aktiviteter.

Observera även att stöd till enskilda personer endast ges inom ramen för ansökningar från föreningar om bidrag till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen.

BELOPP SOM KAN BEVILJAS

Till Stiftelsen Solstickan inkommer ett stort antal ansökningar varje år. Av dessa ansökningar finns många speciella och angelägna projekt avseende Solstickans målgrupp. Anslagsutrymmet räcker dock inte till att kunna ge anslag till alla och de mest angelägna projekten kommer att prioriteras.

Belopp som kan beviljas är

  • 25 000 - 75 000 kr till projektstöd till föreningar och organisationer som verkar inom ramen för Stiftelsens syfte och målgrupp
  • 10 000 - 30 000 kr till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen

Ansökan

Ansökan till Stiftelsens projektstöd eller till bidrag till familjeträffar, läger etc. ska vara utskriven enligt förtryckt ansökningsblankett. Notera ansökningstid ovan. För information om hur vi behandlar personuppgifter, se Information om personuppgifter.

  • Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.
  • Säkerställ att tidigare erhållet projektstöd till den sökande organisationen redovisats enligt nedan (se rubrik Redovisning av beviljat stöd).

Ansökan med bilagor skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Beslut

Stiftelsen fattar vanligtvis beslut om projektstöd under våren (senast maj månad). Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Avslag meddelas via epost och motiveras ej.

redovisning av beviljat stöd

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisning görs på förtryckt redovisningsblankett och skall innehålla en kortfattad redogörelse om hur projektet genomförts och resultatet. Blanketten ska skrivas under av ekonomisk ansvarig alternativt firmatecknare. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.