Information om personuppgifter

www.solstickan.se

Stiftelsen Solstickan (“Stiftelsen”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Information om personuppgifter” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. ansöker om projektstöd, forskarstipendium eller postdoc-bidrag eller när du besöker vår webbplats www.solstickan.se (”Webbplatsen”).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Stiftelsen Solstickan, org.nr. 802010-5063, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, tel: 08-22 06 20, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vid frågor om Stiftelsen Solstickans behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på info@solstickan.se.

För vilka ändamål behandlar Stiftelsen dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig i samband med din ansökan om projektstöd, forskarstipendium eller postdoc-bidrag. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår. 

Vid ansökan om projektstöd

Vid ansökan om projektstöd kan Stiftelsen komma att behandla kontaktpersons uppgifter t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress hos sökande organisation för att vi ska kunna administrera och bereda ansökan om projektstöd samt för övrig kontakt relaterad till eventuellt beviljat projektstöd. De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt berättigade intresse att administrera ansökan och eventuellt beviljat projektstöd.

Kontaktpersons uppgifter behandlas i Stiftelsens kontakregister så länge de behövs för att vi ska kunna administrera och bereda ansökan och eventuellt beviljat projektstöd. Om kontaktpersonen ändras raderar vi uppgifter från sådant register. Kontaktuppgifterna kan dock förekomma i korrespondens, protokoll eller annan dokumentation avseende Stiftelsens förhållande till sökande organisation. Sådan dokumentation behöver Stiftelsen spara pga dess betydelse för stiftelsens verksamhet. De rättsliga grunderna för denna behandling är Stiftelsens rättsliga förpliktelser att förvalta Stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet och i övrigt vårt berättigade intresse att spara information och dokumentation som är av betydelse för verksamheten.

För dig som ansöker om forskarstipendium eller postdoc-bidrag

När du ansöker om forskarstipendium eller postdoc-bidrag (”Stipendium/Bidrag”) ber vi dig att ange bl.a. namn, kontaktinformation samt uppgifter om meriter/CV och anställning för att vi ska kunna administrera och bereda din ansökan och besluta om eventuellt beviljande av Stipendium/Bidrag. Vid eventuellt beviljat Stipendium/Bidrag efterfrågar vi också t.ex. bankkonto och övriga uppgifter som är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna administrera fördelning av Stipendium/Bidrag och fullgöra sina åtaganden i övrigt. Uppgifterna används också för att följa upp hur beviljat Stipendium/Bidrag används samt för övrig kontakt med dig relaterad till Stipendium/Bidrag. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse att administrera och bereda ansökan och vid beviljande av Stipendium/Bidrag, för att Stiftelsen ska kunna uppfylla avtalet om fördelning av Stipendium/Bidrag med dig, samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar i ansökan kan vi inte administrera din ansökan. Vi behandlar också ditt personnummer som används för att verifiera din identitet. Den rättsliga grunden för att behandla ditt personnummer är vårt berättigade intresse att säkerställa din identitet.

Stiftelsen offentliggör information om beviljade Stipendium/Bidrag på Webbplatsen. Denna information innehåller exempelvis ditt namn samt projekttitel. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att offentliggöra beviljade Stipendium/Bidrag och på så sätt kommunicera vilka verksamheter Stiftelsen stödjer i enlighet med Stiftelsens ändamål. Om du inte vill att ditt namn offentliggörs i samband med ett beviljat Stipendium/Bidrag kan du meddela oss detta genom att skicka e-post till info@solstickan.se.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera och bereda din ansökan samt administrera och följa upp eventuellt beviljat Stipendium/Bidrag. Dina uppgifter såsom namn kan dock förekomma i korrespondens, protokoll eller annan dokumentation avseende Stiftelsens förhållande till din ansökan eller beviljat Stipendium/Bidrag. Sådan dokumentation behöver Stiftelsen spara pga. dess betydelse för stiftelsens verksamhet. De rättsliga grunderna för denna behandling är Stiftelsens rättsliga förpliktelser att förvalta Stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet och i övrigt vårt berättigade intresse att spara information och dokumentation som är av betydelse för verksamheten.

För dig som är besökare på Webbplatsen

När du besöker Webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress (se även Stiftelsens Information om cookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Stiftelsen Information om cookies. Vi använder din IP-adress så att du hamnar på rätt lands version av Webbplatsen, för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen och för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Stiftelsen kan komma att dela dina personuppgifter till Stiftelsen samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Stiftelsen vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Stiftelsen kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag/myndigheter som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. banker för att verkställa utbetalning av beslutat Stipendium/Bidrag och mottagande institution av Postdoc-bidrag. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana mottagare för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets/myndighetens information om personuppgifter.

Stiftelsen kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES.

Stiftelsen lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Stiftelsen vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan. 

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag t.ex. bokföringslagen, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Stiftelsen, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig. 

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har användarkonto kan också logga in på ditt konto och rätta vissa eventuellt felaktiga uppgifter.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk. 

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Cookies

När du besöker Webbplatsen använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@solstickan.se.

Om du har klagomål avseende Stiftelsen behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. Stiftelsen ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna Information

Stiftelsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Webbplatsen.

Senaste uppdateringen av denna Information: 2022-08-08 (Version 1.1)