Tidigare stipendium

Följande projekt har erhållit forskningsstipendium under de senaste åren:

2021

 • Predicting risk of future metabolic complications of children and adolescents with obesity.
 • Utveckling av en skolbaserad våldsförebyggande intervention för barn med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Utveckling av hur flickor och pojkar från 7 år och uppåt upplever och hanterar stamning.
 • Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan - fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar.

2020

 • Fetma i barndomen: Psykosociala konsekvenser och långsiktig hälsa.
 • Undvikande/restriktiv ätstörning och andra födorelaterade problem i barndomen: japanska och svenska befolkningsstudier av förekomst, neuropsykiatrisk komorbiditet och prognos.
 • Social function and underlying visouperceptual abilities in children born very preterm.
 • Physical function in older women: Influences of physical activity and healthy diet.
 • Evaluation of a clinical project with psychodynamic supervision and treatment at Child Health Centers; A quantitative and qualitative study.

2018

 • Evaluation of a clinical project with psychodynamic supervision and treatment at Child Health Centers: A quantitative and qualitative study (Rolf Zetterström-stipendium)
 • Psykisk ohälsa, sexuell - och reproduktiv hälsa hos nyanlända migrant-ungdomar; - kunskaper, värderingar, behov och tillgång till information, prevention och vård. 
 • Självmord och våldsam död före 25 års ålder - Följder av en omöjlig livssituation. Tonårsflickor dömda för brott till ungdomstjänst - livet bortom brottet.
 • Agency and identity for unaccompanied refugee children - Local Reception from the Perspective of Female Migrants.
 • Utformning och utvärdering av ett våldsförebyggande program för barn med kommunikativa och/eller kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Tillgång till och användande av internet hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning - en jämförande studie.
 • Föräldrastress och traumatiska livshändelser hos familjer med barn som utreds för neuropsykiatriska funktionstillstånd. 
 • ”Jag som min kropp och jag i min kropp”: om rörelsekvalité vid autism. Ungdomars sömn - att främja och stödja hälsan

2017

 • Vård i livets slut för individer som är döende till följd av stroke och omhändertagande av deras närstående. (Rolf Zetterström-stipendium)
 • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar inom äldreomsorgen.
 • Medicinsk beslutsförmåga hos inneliggande geriatriska patienter.
 • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.

2016

 • Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård av äldre.
 • Gait and balance performance in Parkinson's disease - evaluation of a clinical balance tool and a new training regime.
 • Par som hanterar demenssjukdom: Vi-skap och kommunikativa strategier.
 • Att bedöma den medicinska beslutsförmågan hos äldre personer med kognitiv nedsättning.