Ansökningsperiod: Stiftelsen tar emot ansökningar om forskningsstipendium mellan den 1 november - 31 december.

Forskningsstipendium

Stiftelsen Solstickan utlyser årligen forskningsstipendier om 25 000 kronor/månad för att möjliggöra tid för forskarutbildning inför licentiat- eller doktorsexamen. Beroende på ansökans vetenskapliga kvalitet kan antalet beviljade stipendiemånader variera mellan 2-4 månader. 

Syftet med stipendierna är att möjliggöra för dem som inte har en doktorandtjänst (eller liknande) att kunna forska på hel- eller deltid. Stipendiet är en personlig/skattefri gåva till den sökanden och ej ett forskningsanslag som förvaltas av institutionen vid universitetet eller högskolan. Stipendiet ska användas för studier och ersätter lön så att stipendiaten kan vara tjänstledig för att koncentrera sig på sitt projekt. Man får inte uppbära lön från någon annan under samma tid som stipendiet används.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för stipendium 2023 är den 31 december 2022.

Vem kan söka 

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor som bedriver forskning områdena barn eller äldre. Sökanden måste vara registrerad när ansökan görs. Processen med etiskt godkännande, finansiering och registrering som doktorand måste vara klar innan Stiftelsen Solstickan kan ge stipendium.

Forskarstipendierna syftar i första hand till att stödja doktorander som är i början eller i slutfasen av sitt doktorandarbete, men kan även ges till doktorander i andra faser av utbildningen om projektet har hög kvalitet. 

till vad kan man SÖKA 

Forskningen skall syfta till att öka kunskaperna om sådana fysiska, psykiska och sociala förhållanden hos friska eller funktionshindrade barn och ungdomar som påverkar deras hälsa och anpassning, eller till att hos äldre belysa olika aspekter på fysiska och psykiska förändringar, som är en följd av normalt eller för tidigt åldrande.

Tidigare stipendiater

Stipendiet kan utgå under högst 3 år. Den som ansöker om stipendium under ytterligare ett år skall redovisa sin tidigare verksamhet och redan erhållna resultat.

Ansökan

 • Ansökan (4 ex) ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 31 december och innehålla:
  • Undertecknad Ansökningsblankett
  • Forskningsplan för den del av forskningsprojektet som ansökan gäller
  • Meritförteckning
  • Uppgift om utgivna vetenskapliga skrifter
  • Intyg från den vetenskaplige handledaren
 • Ansökningshandlingar skickas till: Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 Stockholm.  Använd inte rekommenderad försändelse. Rekommenderade brev löses ej ut.
 • Ansökan ska även skickas med e-post till info@solstickan.se.
 • För information om hur vi behandlar personuppgifter, se Information om personuppgifter.

Beslut

Styrelsen fattar beslut i slutet av april och skriftligt beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Avslag meddelas via epost och motiveras ej.

REDOVISNING

En skriftlig rapport underskriven av både stipendiat och handledare om hur projektet framskridit och med specifikation om de publikationer som gjorts inom projektets ram. 

Mer information

Vid frågor, kontakta Maria Clementsson
E-post: info@solstickan.se
Tel. 08-22 06 20 (begränsad bemanning)