Ansökan

Nästa sammanträde för bedömning av projektansökningar hålls i början av april 2017. För att en ansökan ska behandlas vid detta sammanträde skall den avse värdegrund och bemötande inom äldrevården och ha inkommit senast den 24 februari.

För information om vilken typ av projekt som stöds, se Projekstöd

Någon särskild ansökningsblankett finns ej men ansökan om projektbidrag bör innehålla

  • kontaktuppgifter (gärna redan på förstasidan och ska inkludera uppgift om till vilket plusgiro/bankgiro/bankkonto som eventuellt beviljade medel skall sättas in),
  • en beskrivning av sökandens verksamhet,
  • en beskrivning av det aktuella projektet,
  • uppgift om summa som söks och den ekonomiska planen för projektet.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger.

Ansökan skickas till: info@solstickan.se eller Stiftelsen Solstickan, Sveavägen 44, 111 34 STOCKHOLM.

Om projektstöd erhållits från Stiftelsen Solstickan, skall en redovisning skickas in efter att projektet genomförts. Redovisningen skall innehålla en berättelse om hur projektet genomförts och resultatet. Skulle projektet, och därmed också redovisningen, bli något försenat, ta kontakt med oss så att vi kan göra en notering om detta.