Stipendium 2017

Forskarstipendium 2017 delades ut för följande forskningsprojekt: 

  • Vård i livets slut för individer som är döende till följd av stroke och deras närstående. (Rolf Zetterström-stipendium)
  • En studie om långsiktiga konsekvenser av alkoholkonsumtion hos äldre.
  • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar inom äldreomsorgen.
  • Medicinsk beslutsförmåga hos inneliggande geriatriska patienter.
  • APPS-projektet (Adaptiva Program På Surfplatta); Effektiv matematikundervisning för att hjälpa lågpresterande barn i skolan.