Stipendium 2016

Forskarstipendium 2016 delades ut för följande forskningsprojekt: 

  • Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad palliativ vård av äldre.
  • Gait and balance performance in Parkinson's disease - evaluation of a clinical balance tool and a new training regime.
  • Par som hanterar demenssjukdom: Vi-skap och kommunikativa strategier.
  • Att bedöma den medicinska beslutsförmågan hos äldre personer med kognitiv nedsättning.